Oppfinnelsen vedrorer generelt lagre og n rmere bestemt slisset innlopskule og sokkelhjulslager.

OPPFINNELSENS BAKGRUNN.

Slisset inngangskule og sokkelhjulsledningsskjoter som har et par motsatte inngangspor er kjent innen teknikken. Se for eksempel fransk publikasjon nr. 2.676.260, som er inkorporert heri som referanse. Linkarmsaggregat av typen, innbefattende en ledningsarm med en langsgaende akse, og som har slisset inngangskule og sokkelforbindelser anordnet langs lengdeaksen, i motsatte ender av koblingsarmen, er ogsa kjent. Se for eksempel U.S. Pat. 5.005.991, utstedt til Heumann et al. 9. april 1991, som er inkorporert heri som referanse. US patent nr. 5.005.991 illustrerer en slisset inngangskule og sokkel svivelforbindelse hvor det bare er et spor for innforing av ballen i sokkelen.

Vanligvis har ballene eller indre lopelementer som er benyttet i slike slissede innforingsleieforbindelser en annen hardhet enn stikkontakter eller ytre lopedeler i hvilke de stottes. Nar den er under hoy belastning deformerer eller strekker ytre raseelementet seg og klemmer ballen og forarsaker dermed en hoy friksjonskoeffisient, lasing og for tidlig feil. Belastningsbelastningen i en slisset innlopsaggregat er basert pa materialstyrke og belastningsretning.

SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN.

Oppfinnelsen tilveiebringer en slisset inngangskule og sokkelhjulslagerfeste som innbefatter en plugg som fyller slissen for a oke belastningsb rende evne til lagerfugen ved a legge til areal og forhindrer at ballen (indre lopselement) faller ut av stikkontakten (ytre lopselement) for montering av en aksel eller under handtering av lagerfugen.

Andre trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil bli apenbare for fagmannen ved gjennomgang av den folgende detaljerte beskrivelse, krav og tegninger.

BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

FIG. 1 er et eksplodert perspektivisk perspektiv som illustrerer en b reledning, innbefattende et indre lopselement og ytre raseelement, og innbefatter forskjellige trekk ved oppfinnelsen.

FIG. 2 er et snittriss tatt langs linjen 2–2 i fig. 1.

FIG. 3 er et snitt som ligner fig. 2, men viser det indre lopselementet i leirleddet rotert 90 ° for a akseptere en aksel.

Fig. 4-6 illustrerer trinnene som er involvert i a sette inn det indre lopselementet i det ytre raseelementet.

DETALJERT BESKRIVELSE AV DEN FORETRUKTE UTFORELSEN AV OPPFINNELSEN.

Vist i de forskjellige figurer er en b reledning 10 som belyser forskjellige trekk ved oppfinnelsen.

Lagerleggen 10 innbefatter et ytre lopselement 12 som kan ha forskjellige konfigurasjoner. I den viste utforelsesform er det ytre lopselement 12 en generelt plan, langstrakt lenke 14 med en langsgaende akse 16, motstaende ender 18 og 20 og respektive apninger 22 og 24 ved hver ende 18 og 20 og langs lengdeaksen 16 Apningene 22 og 24 definerer lagerlopoverflater som vil bli beskrevet mer detaljert nedenfor. Slike koblingsarme har mange anvendelser, blant annet i fly, biler, gasturbinmotorer, og i forskjellige mekaniske sammenstillinger. Et svingelagringsled 10 er definert ved hver av apningene 22 og 24. Da lagerleddene 10 er identiske i konsept, vil bare den ene ledd 10 ved enden 18 bli beskrevet i detalj her. Det ytre lopselement 12 har en raseakse 26 gjennom apningen 22 vinkelrett pa lengdeaksen 16 og apningen 22 definerer et ringrom som presenterer innad en lopebane 28 som er sf risk konkav og strekker seg rundt lopaksen 26. Apningen 22 i det ytre lopselement 12 innbefatter ytterligere en aksialt utstrakt inngangsspalt 30 som bryter kontinuiteten av lopevannet 28 som strekker seg fra lopevannet 28 langs lengdeaksen 16 mot apningen 24 og som har motsatte parallelle plane sider 29 og 31. Det ytre lopselement 12 er laget av et hvilket som helst egnet materiale. For eksempel kan det ytre lopselement 12 fremstilles av et metall som 17-4PH, 15-5PH, 13-8MO, A286 eller Inconel / 718. Alternativt kan det ytre lopselement 12 v re laget av et keramisk materiale eller et komposittmateriale. Det ytre lopselementet 12 kan v re et vanlig lopselement, eller et tre, fire eller flere kulehus.

Fugen omfatter videre en ball eller indre lopedel 32 som selektivt settes inn i det ytre lopselement 12 via spalten 30. Det indre lopement 32 er laget av et hvilket som helst egnet materiale. For eksempel kan det indre lopselement 32 v re laget av et metall som stellitt 6, beryllium kobber, aluminium nikkel bronse, 718, 440C eller 52100. Alternativt kan det indre lopselement 32 v re laget av et keramisk materiale eller et komposittmateriale .

Formen pa det illustrerte indre lopselementet 32 kan beskrives som folger, idet man husker at det indre lopselement 32 i den viste utforelsesform kan fremstilles ved bearbeiding eller hvilken som helst annen prosess som frembringer den viste form. Betrakt en kule som har gjennom et hull som har en akse som gar gjennom sf ren. Na vurderer a kutte endepartier av kuglen langs plan som er parallelle med hverandre og som er vinkelrett pa boreaksen, for derved a definere en oblatt sf roid som har parallelle avstand fra hverandre plane sirkul re overflater som omgir boringen. Det indre lopselement 32 i den viste utforelsesform har den for tiden beskrevne form og omfatter en boring 34 som har en akse 36, motsatte plane sirkelformede endepartier 38 og 40 som ligger langs respektive plan vinkelrett pa aksen 36 og en ytre generelt sf risk konveks overflate 42, som komplementerer til den konkave sf riske overflaten av lopeflaten 28 pa det ytre lopselement 12 og tett monterer lopeflaten 28 pa det ytre lopselement 12 for fri rotasjon i lopeflaten 28 av det ytre lopelement 12, den ytre konvekse overflaten 42 strekker seg mellom de sirkul re endepartier 38 og 40. Det indre lopselement 32 har en tykkelse mellom endepartier 38 og 40. Boringen 34’s akse 36 er ogsa aksen til det indre lopselement.

Spalten 30 har en bredde mellom sidene 29 og 31, som er minst litt storre enn tykkelsesdimensjonen av det indre lopselement mellom overflater 38 og 40, og slik at spalten 30 i det ytre lopselement 12 tillater innforing av det indre lopselement 32 inn i det ytre lopselement 12 nar det indre lopselement 32 er orientert med sin boreakse 36 vinkelrett pa lopaksen 26 av det ytre lopselement 12 og vinkelrett pa lengdeaksen 16 (se fig. 4).

Leddet 10 innbefatter videre en plugg 44 som har en ytre overflate 46 med en form som er komplement r til spaltens 30 form, som selektivt settes inn i spalten 30, og som har en indre konkav overflate 48 som nar pluggen 44 er satt inn i sporet 30, rager opp med lopeflaten 28 av det ytre lopselement 12 for a fullfore lopeflaten i det ytre lopselement 12 til 360 ° rundt lopaksen 26. Pluggen 44 er fortrinnsvis laget av det samme materiale som det ytre lopselementet 12.

Det indre lopselementet 32 blir etter sin innforing i spalten 30 rotert 90 ° rundt lopaksen 26 pa det ytre lopselementet 12 for a tillate innforing av pluggen 44 i spalten 30 (se figur 5). Etter at pluggen 44 er blitt satt inn i spalten 30, blir det indre lopselement 32 rotert (om en akse som er vinkelrett pa lengdeaksen 16 og som er vinkelret pa lopaksen 26 av det ytre lopselementet 12) til en operativ posisjon for a akseptere en aksel (se figur 3 og 6). Dette resulterer i at pluggen 44 er last inn i spalten 30 og videre resulterer i at det indre lopselement 32 er last inn i det ytre lopselement 12. Nar det indre lopselement 32 er i driftsstilling, er det fritt roterbart i det ytre lop medlem 12. Etter at en aksel er satt inn i det indre lopselementet 32, kan det indre lopselement 32 ikke dreies for a bringe sin borings 34 akse 36 pa tvers av lopaksen 26 pa det ytre lopselement 12 fordi akselen ikke tillater det indre lopselementet 32 skal dreies pa denne maten.

Bruken av pluggen 44 oker lastb reromradet og dermed lastb rende evnen til lagerfugen 10 og hindrer det indre lopselement 32 fra a slippe ut av det ytre lopselement 12 for installasjon av en aksel eller under handtering av lagerbolten 10.

Oppfinnelsen tilveiebringer saledes en b reledning som innbefatter en plugg som oker lastb rende evne til lagerfugen og forhindrer det indre lopselementet til a slippe ut av det ytre lopselement for montering av akselen eller under handtering av lagerfugen.

Mens en foretrukket utforelsesform av oppfinnelsen er beskrevet, er forskjellige modifikasjoner mulige. For eksempel trenger det ytre lagerlop av lagerfugen ikke a v re i en arm som definerer to ytre lagerlop. Oppfinnelsens omfang skal saledes bare begrenses av omfanget og anden i de etterfolgende krav.