Hvordan skriver jeg en god rapport?

Det kan skrives en god rapport er en viktig del for a gjore forskning. It should be met to tell the reader what you have done and to convince people that the results are reliable. For at leseren ikke skal sove, ma du prove a lage en interessant historie, med godt og tydelig sprakbruk. Det er viktig a huske at rapporten ikke inneholder samlinger av svar, men et komplett dokument som skal leses ma v re for noen som ikke har lest bruksanvisningen av proven!

Struktur – den struktur av en rapport kan imidlertid variere, avhengig av ditt undersokelse, men vanligvis kommer du med folgende inndeling en hel ende:

– Titel med navn pa forfatter og dato.

– Kort sammendrag (abstrakt)

– Beskrivelse av metodene.

For enkelte artikler kan du se at enkelte seksjoner blir samlet. Dette kan imidlertid ikke koste for mye oversikt. Det kan selvfolgelig ogsa bli lagt til, f.eks. For a gi mer bakgrunn. Hva viktig er, er a gjore det ovenfor kreative toe a passe. Den strukturen er bare et middel og ikke et mal. Hva vi forventer i de forskjellige seksjoner er beskrevet nedenfor.

Ogsa i en praktikumrapport ma du ikke lage sprak- eller sprakfeil. Unnga ogsa bruk av ‘ik-form’, og v r sparsam med ‘vi-form’.

Eigen initiativ er alltid godt. Du kan mye l re ved selv a soke pa forretninger, mens det ikke er uttrykkelig oppgitt i oppl ringen. Hvis du oppgir annen informasjon i rapporten, oppgi ogsa hvor du fant dette.

Titelblad – Den tittelbladet ma spesifikt angi tittelen pa rapporten med navn og studentnummer av forfatteren.

Inledning – De inledning er veldig viktig. Her presenterer du temaet for en leser, som ikke er en ekspert. Lag de inledning derfor ikke for kort (men ogsa ikke for lang!). En rimelig lengde er 10-15% av den totale lengden av rapporten. De inledning ma inneholde folgende deler:

1. kort beskrivelse av temaet

2. motivasjon; hvorfor er dette undersokelsen av betydning.

3. bakgrunnsinformasjon (eventuelt tidligere utfort arbeid med referanser)

4. Kort oversikt over hva som skal beskrives i denne rapporten.

Metode – I dette avsnittet kan du se etterforskningsmetode og utstyr som er beskrevet. Du kan ogsa forklare hvorfor du har valgt en bestemt oppstilling, eller hvorfor du har observert et bestemt objekt.

Resultater – Her gir du resultatene med sine oppfyllende feil. Bruk de riktige tallene som er signifikante tall. Gi alltid feilmarginen, ogsa hvis det ikke er eksplisitt at det blir spurt. Gi naturligvis ogsa hvordan du har kommet til den oppgitte malefeilen (med mindre det er helt trivielt). Skriv fortrinnsvis 1.1, 10 11, og derfor ikke 0.11-10. Men hvis du er 70 + 20, kan du sa la sta. Hva du ogsa gjor, hold lesbarheten av rapporten i tankene. Also, do not forget to mention units with your results and use the standard astronomy (eg pc, zons masses, etc) and symbols. Hvis du oppgir tallene, tar du da i betraktning at store mengder tall i teksten kan leses. Det er sa bedre a sette dem i en tabell. Det er viktig at tabellene gir et nummer. Gi ogsa alltid en overskrift over tabellen og legg inn det i tabellen.

Diskusjon – Gi aldri sa bare et resultat. Prov det alltid a sammenligne med litteraturverdier (eller dorlogisk ettertanke). Gi kommentar hvis ditt svar avviker. Et feil resultat som du minst har det feil er, er mindre enn et feil resultat som blir godt presentert. Bespreek ogsa eventuelle fysiske implikasjoner av ditt resultat.

Konklusjoner – Her kan du ogsa gjore eventuelle kommentarer, apne sporsmal, oppsummere eller besvare hvordan resultatene kan forbedres.

Et bilde kan si mer enn 1000 ord, men det virker naturligvis bare, men som leseren kan figuren ogsa forsta. Gi derfor alltid en fi guur nar det verhelderende virker. Gi ogsa alltid en oppskrift under den delen og legg den ut av den, inkludert alle mulige symboler. Ga ikke glipp av dette igjen! Nummer de fi guren ogsa, slik at du kan henvise til teksten.

Hvis du skriver en rapport, skriver du forst og fremst om databehandlingen av data, unnga at (ofte gjort) feil alle brukbare formler (inkludert de for beregning av usikkerheter) i starten for a presentere (f.eks. I avsnittet om metoder ). Hvis du gjor dette, ma du fortsette i rapporten som alltid henvises til disse formlene, og leseren ma alltid bladre tilbake. Det gjor en rapport mindre lesbar. Presentere formuleringer pa det tidspunktet du trenger dem for det forste. I avsnittet over metoder begrenser du deg i dette tilfellet til a beskrive de dataene du bruker (hvordan har du fatt dem, har du eventuelt gjort noe for a fa dem i brukbar form) plus en generell beskrivelse av de fysiske metoder som du bruker i analysen.

NB: Hvis en rapport inneholder en omfattende teoretisk komponent, gar dette ikke lenger pa; i det tilfellet kan det sikkert v re godt, dette er i utgangspunktet fullt ut a arbeide.

Presenter alle formuleringer du bruker. Leg alle symboler ut (selv trivial som T for temperatur) ved forste bruk. Bruk standard symboler (sa T for temperatur, og ikke f.eks. ). Hold de symbolene i hele rapporten konsekvent, ogsa nar det gjelder font. Sa unnga bruk av f.eks. a i formuleringer mens du bruker teksten i symbolet (annen bokstav). Nummer de formuleringer (pa hoyre side av siden).

Eksempel: Einsteins kjente formel danner sammenhengen mellom energi E og masse m uttrykt, lyder.