For den van Integrale oppgave, i blokk 2 av forste studiear HBO-V, ble vi ansett a utvikle en sykeplan for pasienten fra den tildelte sak Savati Ushramdam.

En verpleegplan inneholder mal som de nurse og pasienten onsker a oppna, og inneholder ogsa en indikasjon pa den tid vi onsker a oppna disse malene. Ogsa folger en beskrivelse av hvordan vi har forsokt a oppna vare mal. Det er meningen at handlingen av den nurse er a oke kvaliteten av pasientens liv, og a opprettholde balansen mellom b rbarhet og b rbarhet hos pasienten. Opprettelsen av en verpleegplan stotter den nurse ved utforelsen av disse oppgavene. Det verpleegplan gir de bl.a. de verpleegkundige interventions og resultatene fra de nurse diagnosen. (Wilkinson, 2010) For vi begynte med a opprette en verpleegplan, har vi forst opprettet en plan for tiltak der vi har beskrevet malene for dette prosjektet. Ogsa inneholder dette elementet en tidsplanlegging og de gjennomforte avtaler for dette blokken.

Opprettelsen av en verpleegplan er relevant for de verpleegkundige fordi det sikrer kontinuiteten i omsorgen. (Wilkinson, 2010) For a gi de beste mulige omsorg for pasienter, er det viktig at alle omsorgspersoner har samme tiln rming og fremgangsmate som handterer hos den aktuelle pasienten. Wilkinson understreker at en skriftlig omsorgsplan gir en effektiv funksjon av den narkotikaproduserte ved a sorge for at ingen tid gar tapt pa ineffektive behandlingsmetoder. Ogsa sorger det for at handlinger ikke blir dobbeltfort.

Det oppsett av en verpleegplan faller under regissorens rolle. De kompetanser som dannes ved denne rollen er:

1. «For a kunne ga ut som en kontinuerlig og integrert prosess som er rettet mot velv re av omsorgspersonen, koordinerer HB) -verpleegkundige de sorg».

2. For a sikre at malene for et forebyggelsesprogram blir realisert, koordinerer HBO-narkotikas aktiviteter.

Denne rollen overskrider doden av de behandlende. I rollen som regissor setter den verpleegkundige en omsorg for verpleegplan pa og koordinerer disse. (Pool, 2007)

Den kjernekompetanse som dor for oss, HBO-V-studentene er KC1; Design total nurse care.

Den casus dor i var LCT sentralt har v rt den van van Savati Ushramdam.

Savati er 18 ar gammel og bor hjemme hos sine foreldre i Groningen. Savati har Diabtes Mellitus type 1, som derved taler dem for oyeblikket mye i hennes liv. Slik folger hun for oyeblikket ingen oppl ring fordi hun ved sin sykdom har for mye savnet og en oppl ring folger for tungt vind. Na jobber hun na med en supermarked bak kassa. Siden seks maneder er det kjent at Savati Diabates Melitus type 1 har. De problemer som Savati opplever for oyeblikket er med hensyn til innlemming av hennes medisinering, som ikke tar dem regelmessig. Hun har ogsa vanskeligheter med a holde seg til hennes kosthold, noe som gjor at hennes vekt svinger, men ogsa hennes blodsukker er ikke stabilt. Hun har vanskeligheter med a akseptere at hun har en kronisk sykdom, og foler seg ofte forstatt, ogsa av hennes foreldre. Her foler hun seg ofte deprimert.

Savati er oppfort fordi hennes blodsukkerspiegel er svingende, det er en gang for hoy og de andre gangene er for hoyt. Hun blir opptatt for a fa bedre innstilling pa medisinering, det begynte a begynne med administrering av insulin, noe som Savati pa et gitt tidspunkt selv ma l re a administrere.

Denne rapporten er oppbygget av 6 kapitler, med til slutt en konklusjon og en oppsummering av hele verpleegplan. Forut finner du de medisinske metodikkene for Diabates Mellitus, som gir en beskrivelse av den kroniske sykdommen som har til folge av var sak. Ogsa finner jeg bak i rapporten en litteraturlista der vi har dokumentert var brukte litteratur.

I kapittel 1 av den virkelige verpleegplan begynner vi med a samle dataene om Savati. Om denne reden heter dette kapitlet ogsa ‘data samle’. I dette kapitlet blir det behandlet som vi har tatt med Savati, pa grunn av elleve helsepatroner fra Gordon. Pa denne maten har vi forsokt a fa et godt bilde av personen Savati, hennes familie, helsestatus og opplevelsen av dette.

Vanuit hoofdstuk drie gaan we over tot het beschrijven van de interventies, hoofdstuk vier. Ved handen av de forskjellige malene vi har opprettet, har vi forsokt a tenke pa hva vi matte gjore for a na disse malene best. Per mal er ogsa beskrevet som en intervensjon, ved hjelp av NIC-metoden.

Tenslotte folger etter disse kapitlene var konklusjon om det verpleegplan og den hele ruten vi har hatt for a ga sammen med Savati, en sammendrag av hele rapporten og som nevnt ovenfor, en litteraturliste.

Deirdre van der Horn.

Eva Segovia Folgado.

Deler som ikke er bidratt av besokende, er Copyright 2018 Tangient LLC.